Apostle (Jn 1:45–49; 21:2). Probably also called Bartholomew (Mt 10:3).